Silver Port
Kontaktujte nás

Informace o ochraně osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a jak je chráníme.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje:

Správcem Vašich osobních údajů je společnost JRD Development s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 03964990, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 240564 („Správce“)

KAM SE u nás obrátit:
Pro vyřizování Vašich podnětů anebo stížností slouží e-mailová adresa gdpr@jrd.cz

Jaké Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat:

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, zasíláním obchodních sdělení a uzavřených smluv. Nejčastěji jde o:

 • Jméno, příjmení
 • Datum narození
 • Telefonní číslo
 • Email
 • IP adresa
 • MAC adresa

V případě, že jste již s námi uzavřeli smlouvu, zpracováváme obvykle následující osobní údaje:

 • Trvalé bydliště
 • Rodinný stav
 • Číslo účtu
 • IČ (u OSVČ)
 • Rodné číslo
 • Místo narození
 • Číslo OP/Kopie OP/ZP
 • Státní občanství
 • Informace o mzdě (pouze v případě, že Vám pomáháme zajistit financování)

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu (i) trvání obchodního/právního vztahu (ii) a v potřebném rozsahu po skončení obchodního/právního vztahu k možnosti uzavření nového vztahu nebo následkům skončení právního vztahu nejdéle však na dobu odvolání souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů založená na předchozím souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas můžete kdykoli písemně zasláním emailu nebo dopisu na výše uvedenou kontaktní adresu našeho zástupce, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi námi a Správcem. V takovém případě zastavíme veškeré zpracovatelské činnosti.

Některé osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy, zpracováváme, bez ohledu na Váš souhlas, po nezbytně nutnou dobu (včetně například poskytnuté reklamační doby). To platí také pro plnění povinností, vyplývajících pro nás z obecně závazných předpisů, kdy musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje po dobu stanovenou takovými právními předpisy či v souladu s nimi, a to i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Vaše další práva

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v Nařízení.

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracovává přímo Správce nebo jiná společnost Skupiny JRD, jež rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů:

JRD Development s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 03964990, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 240564;

Rezidence na Palouku s.r.o., se sídlem Olšanská 2643/1A, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, IČ 04145992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 242535;

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

Vaše osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé a příjemci, kteří poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů, jedná se zejména o:

 • dodavatele stavebních prací v rámci výstavby bytů a domů;
 • dodavatele IT technologií
 • náhradní dodavatelé a poskytovatelé služeb
 • bankovní instituce, v případě zprostředkování úvěrového financování koupě nemovitosti
 • další osoby podílející se na uzavírání a evidenci smluv a souvisejících dokumentů;
 • pojišťovny;
 • účetní a daňoví poradci;
 • advokátní kanceláře spolupracující se zpracovatelem;
 • zaměstnanci správce
 • marketingoví a realitní poradci správce
 • státní orgány a další subjekty v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností
 • Rocket Science Group, LLC, se sídlem Atlanta, Georgia, USA (poskytovatel služby Mailchimp©), jejíž systém může být využíván k e-mailové komunikaci a rozesílání reklamních sdělení;

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Vaše osobní údaje mohou být za Vaší plné informovanosti předány do třetích zemí (viz spol. Rocket Science Group, LLC) nebo mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 13 odst. 1. písm. f) GDPR, pouze za předpokladu, že jsou poskytnuty vhodné záruky a podmínky pro vymahatelnost Vašich práv, jakožto subjektu údajů a poskytnuta účinná právní ochrana (zejména na základě rozhodnutí Komise EU a standardních doložek o ochraně osobních údajů dle čl. 46 GDPR);

Vaše osobní údaje však mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je můžeme přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Vaše osobní údaje nepoužijeme k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

KONTAKTNÍ údaje na SPRÁVCE

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na Správce, konkrétně na e-mailovou adresu gdpr@jrd.cz

KONTAKTNÍ ÚDAJE DOZOROVÉHO ÚŘADU

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete rovněž obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: https://www.uoou.cz.

JRD Development s.r.o.

Kontaktujte nás

  Kde jste se o nás dozvěděli?


  Podrobnosti, jakož i Vaše práva s tím související naleznete na této webové stránce.


  Podrobnosti, jakož i Vaše práva s tím související naleznete na této webové stránce.


  (nových projektů uváděných do prodeje či předprodeje)
  Podrobnosti, jakož i Vaše práva s tím související naleznete na této webové stránce.

  Zavřít